Повідомлення про плановану діяльність

Повідомлення про плановану діяльність

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» відповідно до до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 року № 2059-VIII  повідомляє про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

Планована діяльність передбачає впровадження заходів щодо реконструкції ТЕЦ з метою підвищення ефективності виробництва електричної та теплової енергії, підвищення рівня економічності, надійності та маневреності генеруючого та допоміжного обладнання, виконання екологічних заходів, які направлені на зниження негативного впливу роботи станції на навколишнє середовище.

___________15.02.2018_____________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

_______20192152858/8624________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ”,

код ЄДРПОУ 37739041 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

( фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 28, оф.20.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця)

Фактична адреса (адреса для листування): 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд.

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

20, тел. 277-68-00

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Підприємством передбачено впровадження заходів щодо реконструкції ТЕЦ з метою підвищення ефективності виробництва електричної та теплової енергії, підвищення рівня економічності, надійності та маневреності генеруючого та допоміжного обладнання, виконання екологічних заходів, які направлені на зниження негативного впливу роботи станції на навколишнє середовище.

Технічна альтернатива 1.

Комплекс робіт з переведення котлів на спалювання вугілля газової групи марки “Г” та “ДГ” вітчизняних родовищ.

Реконструкція газоочисних установок ТЕЦ, технологічного, електротехнічного та іншого обладнання ТЕЦ з метою кардинального зменшення шкідливих викидів та підвищення економічності та надійності роботи обладнання.

Виведення з експлуатації золошлаковідвалу ТЕЦ.

Технічна альтернатива 2.

Подальше використання проектного вугілля марки “АШ”, вугілля марки “П”, та природнього газу в існуючих котлах без суттєвих конструктивних доробок існуючих систем пилоприготування та самих котлів, з подовженням терміну експлуатації котлів шляхом реконструкції, модернізації та заміни елементів, що відпрацювали свій ресурс.

Реконструкція газоочисних установок ТЕЦ, технологічного, електротехнічного та іншого обладнання ТЕЦ з метою кардинального зменшення шкідливих викидів та підвищення економічності та надійності роботи обладнання.

Виведення з експлуатації золошлаковідвалу ТЕЦ.

Технічна альтернатива 3.

Запровадження парогазової технології зі встановленням двох/трьох парогазових модулів (ПГМ), кожен з яких складається з газотурбінного агрегату та котла утилізатора. При цьому котли-утилізатори приєднуються до загального колектору свіжої пари існуючої частини ТЕЦ.

Реконструкція газоочисних установок ТЕЦ, технологічного, електротехнічного та іншого обладнання ТЕЦ з метою кардинального зменшення шкідливих викидів та підвищення економічності та надійності роботи обладнання.

Виведення з експлуатації золошлаковідвалу ТЕЦ.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Земельна ділянка, де передбачається основний обсяг проведення робіт, являє собою територію діючої теплоелектроцентралі ТОВ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ” (у минулому – Дарницька ТЕЦ) і розташована у Північній лівобережній планувальній зоні,  у Дніпровському адміністративному районі м. Києва. На даний час на ділянці існують будівлі і споруди ТЕЦ, під’їзні колії, склад вугілля та зелені насадження. Ділянка розташована в межах території промислового району “Дніпровський”. В межах кварталу ділянка займає майже всю територію кварталу, обмеженого пров. Гната Хоткевича, вулицями Віскозною. Академіка Бутлерова, Павла Усенка та Гната Хоткевича.

Цільове призначення земельної ділянки – “11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)”.

В межах санітарно-захисної зони ТЕЦ розташовані лише комунальні, виробничі та транспортні підприємства та установи.

Ділянка в повній мірі забезпечена інженерними мережами.

Передбачається проведення комплексу робіт з виведення з експлуатації золошлаковідвалу ТЕЦ що розташовано вздовж вул. Здолбунівська у Дарницькому адміністративному районі м. Києва.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки планова діяльність проваджується в межах діючого підприємства.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 3.

Територіальна альтернатива 3 не розглядається, оскільки планова діяльність проваджується в межах діючого підприємства.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою реконструкції ТЕЦ є підвищення ефективності виробництва електричної та теплової енергії, підвищення рівня економічності, надійності та маневреності генеруючого та допоміжного обладнання, виконання екологічних заходів, які направлені на зниження негативного впливу роботи станції на навколишнє та забезпечення її функціонування в умовах нового ринку електроенергії з конкурентними цінами.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел на ТЕЦ в перспективі не перевищуватимуть гранично допустимі гігієнічні нормативи. Функціонування ТЕЦ відповідатиме вимогам Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів та не створить загрози здоров’ю населення.

Можливість подальшого функціонування ТЕЦ забезпечить зайнятість та соціальні гарантії для існуючого персоналу.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

В нинішній період існування вітчизняна енергетика функціонує в важких умовах, які обумовлені негативним впливом ряду факторів, що погіршують показники роботи галузі. Досить висока ціна продукції, яка виробляється на ТЕЦ (електроенергія і тепло) обумовлена дією двох основних факторів: високою середньою ціною палива, що використовується та низьким рівнем технологічної ефективності функціонування основного обладнання енергоустановок, обумовлений значним довгостроковим глибоким його зносом.

На даний час постають завдання щодо неухильного зниження викидів шкідливих речовин з розробкою відповідних програм, визначенням цілей і завдань, заходів і строків їх виконання. 

В стислі терміни необхідно досягти європейського рівня гранично допустимих викидів від енергогенеруючих установок, що потребує переоснащення та модернізації з використанням високоефективних систем очищення димових газів.

У зв’язку з прийняттям ТОВ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ” стратегічного рішення відмовитись від використання золошлаковідвалу з подальшою рекультивацією його території виникає питання впровадження безвідхідного виробництва. Необхідна поетапна заміна існуючих газоочисних установок на електрофільтри з застосуванням технології сухого золовидалення та систем зберігання і відвантаження сухої золи споживачам.

Також, реалізувавши роздільне видалення золи та шлаку, ТЕЦ зможе успішно відвантажувати споживачам і шлак, який придатний для всіх видів будівельних робіт.

Для відмови від використання існуючого золовідвалу та його подальшого закриття також необхідно мінімізувати кількість стічних вод з існуючої системи хімводоочищення (ХВО) шляхом її технічного переоснащення.

Для організації гарантованого продажу підприємствам будівельної індустрії отриманої в електрофільтрі сухої золи в повному обсязі необхідно вирішити питання максимального зниження рівня недопалу в виносній золі. Тому необхідно розглянути можливість переведення парових котлів ТОВ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ” на спалювання вугілля газової групи марки “Г” та “ДГ”, при спалюванні якого проблема вирішується однозначно. Крім того, при спалюванні газового вугілля істотно зменшуються викиди оксидів азоту, які теж необхідно вловлювати на ряду з викидами оксидів сірки.

Для вловлювання в димових газах оксидів сірки та азоту необхідно передбачати будівництво установок сіркоочистки та азотоочистки.

Після реконструкції системи газоочищення в димових газах котлоагрегатів будуть забезпечені остаточні концентраціі суспендованих твердих частинок (золи) не більш 20 мг/нм3, від оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) та від оксидів сірки – не більш 200 мг/нм3.

Нагальною потребою стає підвищення маневреності існуючого складу котельного та турбінного обладнання, підвищення економічності та надійності роботи турбін шляхом їх технічного переоснащення. 

Необхідно виконати всі заходи щодо подовження терміну експлуатаційної придатності основного та допоміжного обладнання підприємства, виконати заходи з підвищення рівня безпеки, автоматизації та енергоефективності обладнання. 

Проведенню реконструкції ТЕЦ немає альтернативи в умовах необхідності виходу на ринок електроенергії, наявного дефіциту електричної енергії в районі розташування ТЕЦ, а також відсутності реальної альтернативи ТЕЦ як джерела теплової енергії.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

1.     Технічні та економічні обмеження

 – застосування запропонованих рішень дозволить мінімізувати споживання природнього газу та відмовитись від дефіцитного палива – вугілля марки АШ;

 – достатньо високі вимоги до обладнання та персоналу з точки зору кваліфікації та забезпечення пожежо-вибухової безпеки;

 – значні капіталовкладення.

2.     Екологічні обмеження

 – Директива 2001/80/ЄC про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин у повітря від великих спалювальних установок;

 – Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди;

 -“Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок”, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 796-р;

 -“Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт”, затверджені Наказом Мінприроди України від 22.10.2008р. № 541;

 – “Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел”, затверджені наказом Мінприроди України від 27.06.2006р. № 309;

 – Дозвіл № 8036600000-07 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданий Мінприроди 14.01.2016р. строком на 7 років.

3.     Санітарно-епідеміологічні обмеження

 – ДСП 173-96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”;

 -“Граничнодопустимі концентрації хімічних і біологічних речовин атмосферному повітрі населених місць”, затверджені тимчасово виконуючим обов’язки головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 року

 -ГН 2.2.6.-184-2013 “Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць”, затверджені Постановою головного державного санітарного лікаря України від 15.04.2013р. № 9;

 – дотримання розмірів санітарно-захисної зони. 

щодо технічної альтернативи 2

1.     Технічні та економічні обмеження

 – неможливість спалювання проектного палива без використання природного газу;

 – не повна відповідність якості золи, яка утворюється при спалюванні вугілля марок “АШ” та “П” на існуючих котлах, вимогам потенційного споживача – підприємств будіндустрії, що може обмежити можливість її реалізації;

 – значні капіталовкладення;

 – неможливість безперебійного забезпечення ТЕЦ проектним паливом марки “АШ”.

 – Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 року “Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури”, введене в дію Указом Президента України від 16.02.2017 року №37/2017, вказується про необхідність при проектуванні використовувати вугілля марки “Г”, “ДГ”;

 – природний газ не може розглядатися у якості базового виду палива для теплоелектроцентралі через його непомірно високу вартість.

2.     Екологічні обмеження

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

3.     Санітарно-епідеміологічні обмеження

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

щодо технічної альтернативи 3

1.     Технічні та економічні обмеження

 – великі капіталовкладення в будівництво;

 – використання непомірно дорогого імпортованого природного газу.

2.     Екологічні обмеження

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

3.     Санітарно-епідеміологічні обмеження

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

щодо територіальної альтернативи 1

Планова діяльність проваджується в межах діючого підприємства та в тому числі направлена на кардинальне зменшення негативного впливу на об’єкти, що розміщуються поряд.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

щодо територіальної альтернативи 3

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Планова діяльність проваджується в межах діючого підприємства та не потребує заходів щодо еколого-інженерної підготовки і захисту території. Майданчик золовідвалу після виконання необхідних робіт в межах обсягів реконструкції ТЕЦ передбачається рекультивувати.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

щодо технічної альтернативи 3

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

щодо територіальної альтернативи 1

Планова діяльність проваджується в межах діючого підприємства та в тому числі направлена на кардинальне зменшення негативного впливу на об’єкти, що розміщуються поряд.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

щодо територіальної альтернативи 3

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

 

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

  – Клімат і мікроклімат

Реконструкція не призведе до зміни впливу на клімат і мікроклімат.

 – Повітряне середовище:

Установка пилогазоочистного обладнання дозволить забезпечити в димових газах котлоагрегатів остаточну концентрацію суспендованих твердих частинок (золи) не більш 20 мг/нм3, від оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) та від оксидів сірки – не більш 200 мг/нм3.

  – Водне середовище:

Реконструкція дозволить зменшити кількість стічних вод, що утворюються під час експлуатації ТЕЦ, та відмовитися від безпосереднього скидання стічних вод у водні об’єкти. Закриття золошлаковідвалу дозволить зменшити негативний вплив на підземні води.

  – Ґрунт:

Планована діяльність не супроводжується додатковим вилученням земель та значними об’ємами переміщення ґрунтів.

  – Рослинний і тваринний світ:

Функціонування ТЕЦ не призводить до негативного впливу на рослинний та тваринний світ, у зоні впливу планованої діяльності відсутні заповідні об’єкти.

  – Довколишнє соціальне середовище (населення):

За умов виконання проектних рішень подальше функціонування ТЕЦ не матиме негативного впливу на здоров’я населення. Зменшення викидів забруднюючих речовин дозволить покращити екологічний стан прилеглих територій.

  – Навколишнє технологічне середовище:

Функціонування ТЕЦ не вплине на виробничу діяльність підприємств, житлово-цивільні об’єкти, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища, що знаходяться в зоні впливів планованої діяльності.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

щодо технічної альтернативи 3

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

щодо територіальної альтернативи 1

Планова діяльність проваджується в межах діючого підприємства та в тому числі направлена на кардинальне зменшення негативного впливу на об’єкти, що розміщуються поряд.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

щодо територіальної альтернативи 3

Не розглядаються, оскільки даний варіант альтернативи є недоцільним

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність відноситься до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля: пункт 2 частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”: теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива.

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність не відноситься до видів діяльності, які можуть призводити до значного шкідливого транскордонного впливу, перелічених у Додатку I “Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті”, яка ратифікована Законом України “Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті” від 19.03.1999р. № 534-XIV. Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема планується провести дослідження із впливу планованої діяльності на повітря, ґрунти, поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, де планується діяльність.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя. Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.